مواد افزودنی کمک پمپ G.S.337

مواد افزودنی کمک پمپ G.S.337

شناسه محصول: 41

اگر چه مقداری از مواد مضاف از جمله مواد فوق روان کننده و هوازا و ژل‌های میکروسیلیس و سایر ریزدانه‌ها می‌توانند در پمپ پذیری بتن مؤثر باشند اما تأثیر موادی که اختصاصاً جهت کمک به حرکت بتن در مسیر پمپ و لوله باشد را ندارند و اصطکاک را کاهش نمی‌دهند.

ماده G.S.337 ترکیبی از مواد مؤثر در جلوگیری از اصطکاک سنگ‌دانه‌ها با بدنه مسیر انتقال و حفظ حالت خمیری بتن می‌باشد.

این مواد فاقد کلر و سایر عناصر مضر در خوردگی می‌باشد و تأثیر دراز مدت بر مشخصات فیزیکی و مکانیکی بتن ندارد.

چگونگی عمل

با اضافه نمودن ماده کمک پمپ در مقدار توصیه شده و رعایت زمان اضافه کردن آن به مخلوط ، تشکیل یک فیلم حلقوی از دوغاب در طول دیواره لوله می‌گردد و سطح لغزنده‌ای ایجاد می‌کند این دوغاب دارای خواصی است که از طریق تأثیر بر روی ساختار فضاهای خالی بتن از پس دادن آب تحت فشار پمپ جلوگیری می‌نماید بطوری که بتن حالت هموژن  بودن  خود را در طول مسیر انتقال حفظ می‌نماید.

نقد و بررسی‌ها مواد افزودنی کمک پمپ G.S.337

جستجو