فوق روان‌کننده بتن G.S.2000

فوق روان‌کننده بتن

که با نام‌های ابر روان کننده و فراروان کننده و مافوق روان کننده نیز در بازار شناخته می‌شود روان کننده‌ قوی در مخلوط‌های بتنی و بر پایه پلی کربوکسیلات می‌باشد که به عنوان روان سازهای نسل چهارم معروف هستند.

:مشخصات

حالت فیزیکی: مایع قهوه ای کم رنگ با دانسیته :   0.02  ± 1.11

مقدار هوازایی: یک تا دو درصد                           یون کلر: صفر

درصدماده جامدموثر :     1.5   ±   38                 پایه شیمیایی : پلی کربوکسیلات

4.5 ± 0.5 :اسیدیته (PH)                قلیایی(معادل اکسیدسدیم) :    < % 5

:بسته بندی

این مواد در بشکه‌های 20 لیتری و 220 لیتری و بالک 1000 لیتری ارائه می‌گردد.