فلوئیدیفایر G.S.245

فلوئیدیفایر G.S.245

مواد اضافه شونده به سیمان خالص و یا مخلوط سیمان – ماسه در دوغاب ها و ملات های تزریقی است این پودر چند جزئی که ترکیبی از مواد معدنی و شیمیایی می باشد به منظور ایجاد چهار ویژگی مهم در این مخلوط ها شامل کاهش نسبت آب به سیمان، تأخیر در گیرش های اولیه و ثانویه، انبساط حالت خمیری مخلوط قبل از سخت شدن و جلوگیری از آب انداختن پس از اجرا مورد استفاده قرار می گیرد.

بسته بندی:

فلوئیدیفایر در بسته های 10 کیلوگرمی بسته بندی شده و به مدت 12 ماه پس از تاریخ تولید قابل مصرف است.

نوع : پودر خاکستری رنگ  

دانسیته : 0.8 

   245