سیمان انبساطی جبران‌کننده انقباض G.S.815

سیمان انبساطی جبران‌کننده انقباض

مخلوط های سیمانی پس از سخت شدن و با از دست دادن آب دچار انقباض می گردند. این انقباض یا افت به نام انقباض خشک نامیده می شود. این اتفاق باعث ترک خوردگی بخش های ضعیف تر یک سازهء بتنی می گردد. نقش آرماتورها پخش نمودن نیروی کشش ناشی ازانقباض یک مجموعه یکپارچه بتنی است. ولی چنانچه مقدارآرماتور یا چگونگی بستن آن ها بر اساس محاسبات بتن آرمه بصورت درست انجام نشود نیروی کشش ناشی از انقباض ایجاد عارضه خواهد نمود. همچنین در بتن هایی که امکان استفاده از آرماتور نیست و همچنین ملات های پر کننده مانندگروت، این انقباض باعث ایجاد ترک و جدا شدن بتن به قطعات کوچک و جدا شدن بتن ازاعضای جانبی یا کف خواهدشد. چنانچه بتن را مرتباً مرطوب نگه داریم این اتفاق نمی افتد ولی فراهم نمودن چنین امکانی در بسیاری از سازه ها بخصوص مناطق گرم و خشک نیست.

. مواد جبران کنندهء انقباض در سنین اولیهء سخت شدن ایجاد انبساط می‌کند و این افزایش حجم با کاهش حجم ناشی از انقباض مقابله می‌کند. این مواد مثل سیمان بعد از اختلاط با آب شروع به هیدراته شدن نموده و افزایش حجم تدریجی به مدت چند روز خواهد داشت و تنشی را ذخیره می‌کند که در زمان خشک شدن بتن از افت آن تا مقدار زیاد جلوگیری می‌نماید.

بسته بندی:این محصول در کیسه های 25 کیلویی و سطل های 15 کیلویی

نوع : پودر طوسی رنگ      

815