روان کننده بتن G.S.1000

روان کننده دیرگیر G.S. 1000

ماده ای است افزودنی با خاصیت دیرگیر کننده بر پایه لیگنوسولفونات ها و فاقد کلراید.ترکیب این ماده جهت استفاده در مناطق گرم و یا شرایط خاصی از بتن ریزی است که نیاز به تاخیر در گیرش اولیه و کاهش حرارت هیدراسیون می باشد. در بتن ریزی های حجیم، لازم است حرارت هیدراسیون و گیرش بتن برای ایجاد پیوستگی درلایه های بعدی کنترل گردد. کاربرد همزمان این ماده با دیگر مواد افزودنی تولید این شرکت در مخلوط بتن سازگاری دارد،بدین منظور، کلیه مواد افزودنی باید به صورت مجزا به مخلوط اضافه گردند و نباید قبل از افزودن با یکدیگر ترکیب شوند.G.S.1000 برای استفاده با انواع سیمان پرتلند، سیمانSRC و مواد جایگزین سیمان نظیر PFA و میکروسیلیس مناسب می باشد.

نوع : مایع قهوه ای رنگ                                   دانسیته :  0.02 ± 1.18

درصد ماده جامد :   2 ± 38                             اسیدیته :   1 ± 6    

پایه شیمیایی : لیگنوسولفونات                        یون کلر : ندارد

بسته بندی:در بشکه های 1000،220 لیتری و گالن های 20 لیتری انجام می گیرد.