چسب ضد سرG.S.560

لایه اپوکسی ضد سُر G.S.560 ماده مناسبی برای پوشش سطوحی است که به دلیل صیقلی بودن باعث سُر خوردگی عابرین می‌گردد. این چسب یک لایه نازک شیشه‌ای سخت بر روی سطح زیرین ایجاد می‌کند که بر خلاف سطح اصلی از سُرخوردگی جلوگیری می‌گردد.  در محل‌هایی که ترافیک نفر زیاد است و سطح زیرین فلز می‌باشد توصیه می‌گردد این چسب با مخلوطی از دانه‌های زبر به عنوان جزء چهارم مخلوط و در رنگ مناسب به سطح کف کشیده شود. مخلوط 4 جزئی را می‌توان در پله‌های عمومی و پاگردهای پر ترافیک جهت کاهش سایش کف و لبه‌های پله‌ها بکار برد. هر کیلوگرم از این ماده 4جزئی حدود 4 متر مربع را پوشش می‌دهد.

بسته بندی:مواد مایع در بسته‌های 5 کیلویی و 3 کیلویی بسته بندی می‌گردد و جزء 4 در کیسه‌های 10 کیلویی ارائه می‌گردد.