ضدیخ بتن مسلح و غیرمسلح G.S.380,381

عمل هیدراسیون سیمان و انجام واکنش های لازم در گیرش بتن تا رسیدن به مقاومت های اولیه در حرارت مناسب 8 تا 23 درجه سانتیگراد بهترین نتایج را بدنبال خواهد داشت. برودت هوا باعث کندی گیرش بتن و سرد شدن بیشتر هوا باعث توقف عمل شیمیایی هیدراسیون سیمان خواهد شد. در مناطق سردسیر بهتر است بتن ریزی در هوای نیمروز صورت گیرد و جهت جلوگیری از یخ زدگی بتن از مواد اضافه شونده مناسب در تسریع واکنشها و جلوگیری از آسیب ناشی از یخ زدگی استفاده گردد. ضد یخ بتن ترکیبی است از مواد معدنی و شیمیایی که پس از اختلاط در بتن، گیرش مخلوط بتن که بین 8 تا 12 ساعت می‌باشد به 2 الی 4 ساعت تقلیل یافته و پس از آن، چنانچه برودت هوا کاهش یابد تاثیر سوء بر روی بتن اجرا شده نخواهد داشت. برای استفاده از ضد یخ بتن در هوای زیر صفر درجه لازم است در زمان تولید بتن با استفاده از آب گرم ابتدا یخ‌های موجود در مصالح کاملاً از بین رفته و مخلوط بتن دارای درجه حرارت  مناسبی بالای 5 درجه سانتیگراد باشد.

در بتن‌های غیر مسلح که اعضاء فلزی از جمله آرماتور در آن‌ها به کار برده نمی‌شود بهتر است از ضد یخ‌های کلردار (G.S.381) استفاده شود. در این نوع سرعت انجام واکنش‌های هیدراسیون سریعتر و از جنبه اقتصادی با صرفه تر است. در بتن‌های مسلح یا بتن‌هایی که قطعات فلزی داخلی بتن می‌باشد لازم است از ضد یخ‌های بدون کلر (380 G.S. ) در مخلوط بتن استفاده شود. مادهء ضد یخ بتن  380 G.S.  فاقد کلر و نمک‌های آن می‌باشد و در تولید آن از سایر مواد معدنی و شیمیایی که در تسریع واکنش‌های هیدراسیون موثر هستند استفاده شده است.

بسته بندی این محصول در بشکه‌های 20 لیتری و 220 لیتری بسته بندی شده است.

وزن مخصوص : 1/17    (G.S.381)

1/12 (G.S.380)