موادحجم دهنده بتن و ملات درحالت خمیریG.S.810

G.S. 810جهت عملیات پر کنندگی به وسیله بتن و ملات لازم است حجم مخلوط سیمانی در حالت خمیری و قبل از سخت شدن مقداری افزایش یابد تا بتواند فضاهای معینی مثل حفرات و شکاف ها و فضاهای محدود را کاملاً پر کنند. این فضاهای محدود مثل بتن داخل داکت ها و پشت صفحات نگهدارنده درتونل ها، اعضای حایل یا نگهدارنده زیر شناژ های قدیمی ترصفحات فلزی افقی در کارهای صنعتی و بطور کلی در مواردی که نشست مخلوط سیمانی در حالت خمیری باعث جدا شدگی آن ازدیواره های اطراف و می گردد. با استفاده از اکسپندر G.S. 810 فشردگی ناشی از افزایش حجمی مخلوط در حالت پلاستیک باعث چسبندگی خوب ملات یا بتن به عناصر داخل آن مثل لوله ها یا کابل ها و همچنین دیواره های جانبی اطراف خواهد شد.

بسته بندی:در سطل های 1 کیلویی و بسته های20 کیلویی

مقدار مصرف :یک سطل یک کیلویی برای 100 کیلو سیمان و یا به نسبت 1 الی1/2 درصد وزن سیمان در مخلوط.

810